Brak produktów w koszyku.

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES
SKLEPU INTERNETOWEGO ICB PHARMA

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej: „Polityką”) ma charakter informacyjny i służy pomocą Użytkownikom w zrozumieniu jakie dane przetwarzamy, w jakim celu oraz do czego są one wykorzystywane.

1.2. W rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub innych kanałów komunikacji z Użytkownikiem jest spółka ICB Pharma Tomasz Świętosławski, Paweł Świętosławski Spółka Jawna z siedzibą w Jaworznie ul. Moździerzowców 6a (adres do doręczeń: ul. Stanisława Lema 10, 43-600 Jaworzno), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000150038; NIP: 6321797732; REGON: 276916802 – zwana dalej „Administratorem” oraz Sprzedawcą.

1.3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą identyfikować Użytkowników, na przykład imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres zamieszkania lub adres do doręczenia zakupów zrobionych na platformie naszego sklepu internetowego. Przetwarzanie Danych osobowych oznacza wszelkie czynności i operacje wykonywane na danych osobowych (np. ich zbieranie, przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczonych usług, przekazywanie do innych podmiotów celem realizacji zamówienia).

1.4. Korzystanie przez Użytkowników z usług i narzędzi online, możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności.

1.5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

1.6. Z uwagi na istotność prywatności Użytkowników, Administrator chroni Użytkowników Sklepu Internetowego, ale również Użytkowników, którzy zechcieli udostępnić Administratorowi swoje Dane Osobowe z wykorzystaniem innych kanałów komunikacji, tj.: witryn internetowych takich jak Facebook, poczta elektroniczna, itp. Zasady ochrony oraz wykorzystywania Danych Osobowych przez Serwis Facebook udostępnione są np. na stronie: https://www.facebook.com/policy.php.

2. Cel i zakres zbierania oraz przetwarzania danych, odbiorcy danych

2.1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody Użytkownika lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez Użytkownika w Sklepie Internetowym lub w ramach innych kanałów komunikacji z Użytkownikiem. Przykładowo jeżeli Użytkownik w trakcie składania Zamówienia w sklepie internetowym wybierze odbiór osobisty zamiast przesyłki kurierskiej, to jego Dane Osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

2.2.Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług uniemożliwi ich świadczenie. W przypadku nie podania pozostałych wymaganych danych może to utrudnić realizację usługi, np. brak numeru telefonu podczas realizacji przesyłki.

2.3. Najczęściej występujące cele zbierania i przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników przez Administratora:

 1. zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży, w tym realizacja dostawy
 2. realizacja płatności przez sklep internetowy
 3. przeprowadzenie konkursów, w szczególności wyłonienie zwycięzców konkursu oraz realizacja nagród,
 4. zakładanie, zarządzanie i obsługa konta Użytkownika,
 5. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora, w tym akcje promocyjne,
 6. obsługa Użytkowników, w tym prowadzenie komunikacji z Użytkownikiem również za pomocą formularza kontaktowego,
 7. ankiety (tylko za zgodą Użytkowników).

2.4. W pozostałych celach Dane Osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonych zgód oraz obowiązujących przepisów prawa.

2.5. Możliwi odbiorcy Danych Osobowych Użytkowników:

 1. w przypadku Użytkownika, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane Dane Osobowe Użytkownika wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 2. inne podmioty trzecie, w celu świadczenia usług przez te podmioty na rzecz Administratora, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora i są zobowiązani do stosowania zasad w ochronie danych osobowych, co podlega weryfikacji ICB Pharma, (np. firma obsługująca Sklep w imieniu Administratora w zakresie m.in. przyjmowania i realizacji zamówień, rozpatrywanie reklamacji, przyjmowanie zwrotów, zarządzanie kontami zarejestrowanych Klientów Sklepu).
 3. podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, np. organy ścigania.
 4. w niektórych przypadkach odbiorcy z państw trzecich tj. z państw spoza Unii Europejskiej np. jeżeli będzie to niezbędne dla świadczenia Usług na rzecz Użytkowników lub jeżeli będzie to warunkowane inną, podstawą prawną. Informacje na ten temat znajdują się w ramach informacji o realizacji poszczególnych Usług.

2.6. Administrator może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom marketingowym w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez Administratora lub wymienione podmioty.

2.7. Administrator może przetwarzać następujące Dane Osobowe Użytkowników:

 1. korzystających ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nr rachunku bankowego oraz inne jeżeli są wymagane przepisami prawa.
 2. korzystających z funkcji „Poleć znajomemu” – adres e-mail Użytkownika, adres e-mail osoby trzeciej.
 3. poprzez uzupełnienie danych zawartych w formularzach aplikacji umożliwiających przeprowadzenie przez Administratora w ramach Serwisu Facebook kampanii reklamowych/konkursów Użytkownik przekazuje Administratorowi każdorazowo wskazane w formularzu Dane Osobowe, mogące obejmować w szczególności: imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu oraz inne jeżeli są wymagane przepisami prawa.

2.8. Podanie Danych Osobowych może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy o Świadczenie Usług. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia odpowiedniej umowy danych wskazany jest uprzednio w Sklepie Internetowym, w ramach innych kanałów komunikacji z Użytkownikiem lub w Regulaminie dotyczącym konkretnej usługi.

2.9. Podstawą przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora.

2.10. Dane będą przetwarzane na czas wynikający z realizacji Umowy Sprzedaży. Czas ten może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub ochrony przed takimi roszczeniami przez strony. W przypadku pozostałych sytuacji czas przetwarzania danych osobowych to 5 lat.

3. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

3.1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz ich poprawiania.

3.2. Każdej osobie przysługuje możliwość realizacji uprawnień wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych w szczególności prawo dostępu do własnych Danych Osobowych, prawo żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania i usunięcia oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

3.3 Jeżeli Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, możesz dodatkowo skorzystać z poniższych prawa do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

3.4. Jeżeli Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi Użytkownik może dodatkowo skorzystać z prawa do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może przesłać te dane innemu Administratorowi danych.

3.5.W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem zgodnie z paragrafem 6.

3.6. W razie stwierdzenia naruszenia Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

4. Informacje handlowe

4.1. Administrator posiada techniczną możliwość komunikowania się z Użytkownikiem na odległość (np. wiadomość e-mail).

4.2. Informacje handlowe związane z prowadzoną przez Administratora lub podmioty, które z nim współpracują, działalnością komercyjną mogą być przesyłane wyłącznie za zgodą Użytkownika, np. w celu realizacji umowy o świadczenie usługi Newsletter.

4.3. W celu realizacji umowy o świadczenie usługi Newsletter, Dane Osobowe mogą być przetwarzane również w celach marketingowych produktów lub usług podmiotów, z którymi współpracuje Administrator.

5. Pliki Cookies

5.1. Na witrynach internetowych (Serwisie) Administratora wykorzystywana jest technologia przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji na komputerze bądź innym urządzeniu Użytkownika podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies oraz technologii LocalStorage), w celu zapewnienia Użytkownikowi maksymalnego komfortu podczas korzystania z tych serwisów, w tym w celach statystycznych oraz dla dostosowania do zainteresowań Użytkownika prezentowanych treści reklamowych, w tym partnerów i reklamodawców Administratora.

5.2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Administratora. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

5.3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator oraz współpracujący z operatorem reklamodawcy i partnerzy.

5.4. W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5.5 W Serwisie stosowane są następujące ciasteczka:

 • Niezbędne do działania strony – „techniczne/serwisowe” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu, dane zapisane w technologii LocalStorage, które są wymagane do prawidłowego działania Serwisu. Techniczne ciasteczka są ciasteczkami:
  • ustawianymi przez Serwis i dane z tych ciasteczek nie zawierają danych wrażliwych i nie będą udostępniane podmiotom lub osobom innym niż upoważnione na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz upoważnionych do administrowania stroną;
  • ustawianymi przez usługę Google reCaptcha, aby uniknąć używania pól tekstowych przez zautomatyzowane programy/boty.
 • „Funkcjonalne” – Te pliki umożliwiają Ci korzystanie z pozostałych funkcji strony internetowej (innych niż niezbędne do jej działania). Ich włączenie da Ci dostęp do pełnej funkcjonalności strony.
 • „Analityczne” – Te pliki pozwalają nam na dokonanie analiz dotyczących naszego sklepu internetowego, co może przyczynić się do jego lepszego funkcjonowania i dostosowania do potrzeb Użytkowników.
  • Google Analytics;
 • „Analityczne dostawcy oprogramowania” – Te pliki wykorzystywane są przez dostawcę oprogramowania, w ramach którego działa nasz sklep. Nie są one łączone z innymi danymi wprowadzanymi przez Ciebie w sklepie. Celem zbierania tych plików jest dokonywanie analiz, które przyczynią się do rozwoju oprogramowania. Więcej na ten temat przeczytasz w Polityce plików cookies Home.
 • „Marketing” -Dzięki tym plikom możemy prowadzić działania marketingowe.

Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności firm trzecich, z których ciastek korzysta serwis: Polityka ochrony prywatności Google: https://policies.google.com/privacy, Polityka prywatności Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy.

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

5.6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Plikami cookies podmiotów, które są wykorzystywane w Serwisie, można również zarządzać za pomocą konsumenckich narzędzi stworzonych w wielu krajach w ramach samoregulacji, takich jak np. unijny: http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

5.7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

6. Kontakt z administratorem

6.1. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres: rodo@icbpharma.com

6.2. Administrator przechowuje korespondencję z Użytkownikiem w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także w zakresie rozstrzygnięć reklamacyjnych i podejmowanych na podstawie zgłoszeń ewentualnych decyzji o interwencjach administracyjnych we wskazanym Koncie. Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Użytkownikiem w celu innym niż realizacja zgłoszenia.

7. Zabezpieczenia

7.1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

7.2.Podmioty powiązane z Administratorem, zewnętrzni usługodawcy zobowiązani są do zarządzania danymi zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

8. Postanowienia końcowe

8.1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka dotyczy tylko wskazanych działań Administratora.

8.2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany w przyszłości Polityki– może to nastąpić m.in. z następujących ważnych powodów:

 1. zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony Danych Osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na nasze prawa i obowiązki lub prawa i obowiązki Użytkownika;
 2. rozwój funkcjonalności lub Usług Elektronicznych podyktowany postępem technologii internetowej, w tym stosowanie/wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mające wpływ na zakres Polityki.

8.3. Administrator każdorazowo umieści w ramach strony Sklepu Internetowego informację o zmianach w Polityce. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą.

8.4. W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi przez Użytkownika zgodami, niezależnie od postanowień Polityki, zawsze podstawą do podejmowania oraz określenia przez nas zakresu działań są dobrowolnie udzielone przez Użytkownika zgody lub przepisy prawa. Niniejszy dokument ma natomiast charakter generalny, wyłącznie informacyjny (nie jest umową ani regulaminem).

8.5. Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.